Algemene voorwaarden


1. Algemene voorwaarden:

Deze algemenen voorwaarden zijn exclusief van toepassing op behandeling en transactie tussen Ellen’s pedicure en schoonheidssalon en de klant. Indien er alsnog voorrang zou worden verleend aan andere voorwaarden dan hebben de huidige algemene voorwaarden minstens een aanvullende werking. Het voorgaande zal enkel anders zijn indien Ellen’s pedicure en schoonheidssalon en de klant voorafgaande aan de totstandkoming van de koopovereenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarde gelden slechts in zover ze niet strijdig zijn met dwingende rechtsbepalingen.

 

2. Behandeling:

Ellen’s pedicure en schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ellen’s pedicure en schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. De behandeling wordt geleverd zoals vermeld staat op de prijslijst. Alle prijzen zijn exclusief kosten, taksen en /of heffingen, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

 

3. Afspraken:

In geval van annulering van de behandeling dient de klant uiterlijk 24u voorafgaand aan de afspraak aan Ellen’s pedicure en schoonheidssalon te annuleren. Indien de klant deze verplichting niet of laattijdig nakomt zal de schade van Ellen’s pedicure en schoonheidssalon minimaal begroot worden op

50% van de kostprijs. Indien de klant meer dan 5 minuten later dan de afgesprokentijd in de praktijk aankomt, mag Ellen’s pedicure en schoonheidssalon de verloren tijd in korten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij overmacht vervallen

deze verplichtingen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurist daarover zegen.

 

4. Betalingen:

Ellen’s pedicure en schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Ellen’s pedicure en schoonheidssalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in

advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 

 

5. Persoonsgegevens en privacy:

De klant voorziet Ellen’s pedicure en schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle N.A.W.-gegevens, waarvan Ellen’s pedicure en schoonheidssalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor administratie, facturering en terugbetalingsattesten van uw ziekenfonds óf waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik van bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie,chemotherapie, enz. U geeft Ellen’s pedicure en schoonheidssalon de toestemming om deze persoonlijke N.A.W. gegevens op te nemen en te noteren als ook de toestemming voor het opnemen en noteren van de voetklachten in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende arts en/of andere (medische) disciplines. Dit voor het goed uitvoeren van de behandeling en verzorging van de voetproblemen. Ellen’s pedicure en schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (GDPRWetgeving). Ellen’s pedicure en schoonheidssalon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. De klant heeft het recht om te allen tijde de gegevens op te vragen en/of te laten verwijderen.

 

6. Geheimhouding:

Ellen’s pedicure en schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ellen’s pedicure en schoonheidssalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Ellen’s pedicure en schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ellen’s pedicure en schoonheidssalon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie

over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of

vrijetijdsbesteding. Ellen’s pedicure en schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

 

 

 

 

8. Garantie

Ellen’s pedicure en schoonheidssalon geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt die gel reparatienagels en/of nagelbeugels of orthese heeft laten

onder houden door een andere pedicure zonder overleg.

• De cliënt die adviezen voor thuisverzorging van de (gel of regulatie) nagels,

zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

• De cliënt die het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werk

dagen heeft opgevolgd.

• De cliënt die de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Beschadiging en diefstal

Ellen’s pedicure en schoonheidssalon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ellen’s pedicure en schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10.Klachten:

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 uur na de behandelingen en binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ellen’s pedicure en schoonheidssalon. Ellen’s pedicure en schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ellen’s pedicure en schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Ellen’s pedicure en schoonheidssalon er en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

11.Behoorlijk gedrag:

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ellen’s pedicure en schoonheidssalon het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

Schoonheidsbehandelingen

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ellen ’s pedicure & schoonheidssalon en een cliënt waarop Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidsspecialiste van Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld. De schoonheidsspecialiste van Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De schoonheidsspecialiste van Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Betaling

Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 1. Aansprakelijkheid

Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon. Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Indien Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Garantie

Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien, indien: de cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten; de cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt; de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd; de cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt; de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 1. Specialisatie

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste van Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon. De schoonheidsspecialiste van Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar. Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 1. Beschadiging en/of diefstal

Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Bij Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Ellen ‘s pedicure & schoonheidssalon en zijn ook in de salon beschikbaar. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Ze zijn gedeponeerd onder nummer ……... U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 1. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.